API Products

Accounts & Transaction Information service Package
1.3.5
(7 APIs included)

Summary
- Through APIs related to account & transaction, users can access account details, account balances and transaction information such as transaction history, transaction statements.
- Thông qua các API liên quan đến tài khoản vào giao dịch, người dùng có thể truy xuất các thông tin chi tiết về tài khoản, số dư tài khoản và các thông tin về giao dịch như lịch sử giao dịch, sao kê giao dịch.

Card Payment Services Package
1.0.3
(1 API included)

Summary
- Card is a convenient tool of payment which can be applied in various users such as shops, schools, and so on. With API related to card payment, customers can create utility items such as payments of university tuition fee on the client's system
- Thẻ là một phương tiện thanh toán tiện lợi và có thể áp dụng ở các đối tượng sử dụng khác nhau như cửa hàng, trường học,…Với API liên quan đến thanh toán thẻ, khách hàng có thể tạo các khoản mục tiện ích như thanh toán học phí trên hệ thống của khách hàng

Customer Onboarding - Ekyc through APIs
1.1.7
(12 APIs included)

Summary
- Bộ API cho phép hệ thống đối tác truyền thông tin eKYC của user để tạo tài khoản tại OCB. Sau khi tạo thành công tài khoản tại OCB, user có thể đăng nhập vào app OCB Omni để sử dụng tài khoản mà không cần xác thực lại thông tin.
- This API package allows the partner's system to transfer the user's eKYC information to create OCB accounts. After registering OCB account successfully, user can log in to the OCB Omni App to use the account without verifying again.

Customer Onboarding Package
1.1.4
(13 APIs included)

Summary
- No need to visit the bank to register the services, with the registration gateways integrated via the API on the website, application software of organizations, corporates, businesses, government agencies ... customers can directly register for bank account, card, or loan with OCB without having to go to the bank or contact the sales staff.
- Không cần phải đến ngân hàng mới đăng ký dịch vụ được, với các cổng đăng ký được tích hợp thông qua API trên website, phần mềm ứng dụng (app, software) của các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan chính phủ,...khách hàng có thể trực tiếp đăng ký tài khoản, thẻ, khoản vay với OCB mà không cần phải đến ngân hàng hay liên hệ với các nhân viên bán hàng.

Digital MSME Service Package
1.0.6
(4 APIs included)

Summary
˗ These APIs will support related services for any digital MSME merchants such as registration, generating QR code for payment…
˗ API dành riêng cho các đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ như đăng ký thông tin điểm bán háng, sinh QR Code phục vụ chuyển khoản…

Digital Wallet Service Package
1.2.1
(12 APIs included)

Summary
- E-wallets (E-Wallet) are popular services and payment services on e-wallets are provided through the Bank. API dedicated to e-wallets will support related services such as wallet deposit, money transfer, etc.
- Ví điện tử (E-Wallet) là dịch vụ đang khá phổ biến và các dịch vụ thanh toán trên ví điện tử đều được thực hiện thông qua Ngân hàng. API dành riêng cho ví điện tử sẽ hỗ trợ các dịch vụ liên quan như nạp ví, chuyển tiền,…

FacePay Service Package
1.0.5
(3 APIs included)

Summary
- FacePay is a popular payment method implemented by Wee Digital. Customers can use their faces to authorize transactions at any merchants that supports FacePay. APIs dedicated to FacePay will support related services such as payment, refund…
- FacePay là 1 giải pháp thanh toán của Wee Digital cho phép khách hàng dùng chính khuôn mặt của mình để thanh toán tại các cửa hàng tiện ích hỗ trợ. API dành riêng cho FacePay sẽ hỗ trợ các dịch vụ liên quan như thanh toán, hoàn tiền…

Loan Services Package
1.0.3
(3 APIs included)

Summary
OCB provides product package “Loan service package” for customers will have more opportunities to access LOAN services supplied by OCB, especially the offerring overdraft service for the enterprise employees.
Companies or Developers can take advantage of this product package and bring more opportunities into business such as commision from giving borrowers lists, share fees from calling APIs service.
In the future, OCB will provide APIs to support customers can view credits and check loan statements. With these APIs, enterprise build application can auto check and repayment for your loan.
This product package will be included 3 APIs services:
1. Overdraft registration: …/account/overdraf/creation
2. Check status of overdraft registration: …/account/overdraf/creation/result
3. View list of loans and statements: …/account/getLoans

OIMT Partners
1.0.5
(6 APIs included)

Summary
- Các API này được sử dụng cho các đối tác kiều hối, chuyển tiền quốc tế nhằm gia tăng tiện ích, tạo sự thuận tiện trong quá trình chuyển kiều hối từ nước ngoài vào Việt Nam
- These APIs are used for international remittance companies and their partners to increase convenience and facilitate the process of transferring remittances from abroad to Vietnam

Onboarding From Partner Package
1.0.4
(7 APIs included)

Summary
- APIs for partner to send eKYC ID & selfie image then create account and Omni account for partner 's customer.
- Cung cấp các API cho đối tác để gửi hình ảnh CMND/CCCD và hình chân dung để mở tài khoản Tiền gửi thanh toán và Tài khoản Omni cho khách hàng của đối tác

Payment Gateway Service Package
1.1.2
(4 APIs included)

Summary
- Payment gateway is a popular payment method implemented through the Bank. The dedicated Payment Gateway API will support related services like payments, refunds ...
- Cổng thanh toán là phương thức thanh toán khá phổ biến được thực hiện thông qua Ngân hàng. API dành riêng cho cổng thanh toán sẽ hỗ trợ các dịch vụ liên quan như thanh toán, hoàn tiền ...

Payment Services Package
1.2.8
(14 APIs included)

Summary
- Currently, cashless payment is a growing trend in financial transactions. OCB understands that it is necessary to have more payment applications to connect banks to accept payments. With payment APIs, OCB can support organizations and businesses to build payment applications at a low cost. In addition, this package can be used to integrate payment features for e-commerce websites or mobile payment applications.
- Hiện nay, thế giới không có tiền mặt là xu hướng phát triển trong giao dịch tài chính, OCB hiểu rằng cần thêm ứng dụng thanh toán để kết nối ngân hàng để chấp nhận thanh toán. Với các API phục vụ cho việc thanh toán, OCB có thể hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng các ứng dụng thanh toán với mức phí thấp. Ngoài ra, có thể sử dụng gói sản phẩm này để tích hợp các tính năng thanh toán cho trang web thương mại điện tử hoặc ứng dụng thanh toán di động.

Saving Services Package
1.0.5
(2 APIs included)

Summary
- Optimizing financial resources is always the top goal of the business. No need to use Internet Banking or go to the counter, the deposit API with a variety of services will help organizations and businesses optimize the use of idle financial resources.
- Tối ưu hóa nguồn lực tài chính luôn là mục tiêu hàng đầu của Doanh nghiệp. Không cần sử dụng Internet Banking hoặc đến quầy giao dịch, API tiền gửi với đa dạng cá dịch vụ sẽ hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp tối ưu hóa việc tận dụng nguồn lực tài chính nhàn rỗi.

Utility Services Package
1.2.4
(4 APIs included)

Summary
- In order to increase the utility for companies, software agent, OCB supports free Utility services package such as inquiry ATMs location service, and OCB's branches location. In future, OCB will explore more utility services as free: inquiry exchange rate, interest rate, list of local banks.
- Để tăng tiện ích cho các công ty, đại lý phần mềm, OCB hỗ trợ gói dịch vụ Tiện ích miễn phí như dịch vụ định vị ATM và địa điểm chi nhánh của OCB. Trong tương lai, OCB sẽ khám phá thêm các dịch vụ tiện ích miễn phí: tỷ giá hối đoái, lãi suất, danh sách các ngân hàng địa phương.
Work with the Best

Dedicated specialists and industry experts who understand the complexities of your business.

Open Environment

Dedicated specialists and industry experts who understand the complexities of your business.

Customized Solutions

Dedicated specialists and industry experts who understand the complexities of your business.